Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS, br.100/2006 i 116/2006), Uprava akcionarskog društva ShiponS AD iz Novog Sada,objavljuje:

IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA ZA I POLUGODIŠTE 2012.god.

 

Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB:


Akcionarsko društvo “ShiponS” ; Mesto: Novi Sad; Adresa: Sentandrejski put 165 ;  matični broj: 08134286; PIB: 100276995 ;

2) Web site i e-mail adresa:
www. shipons.co.rs; jovana.djusic@shipons.co.rs;

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD. 8626/2005 od 07.04.2005


4) Delatnost (šifra i opis): 4643 – Trgovina na veliko radio, tv i dr. aparatima


5) Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

 
 Milan Ovnič – predsednik Upravnog odbora

 Matović Dejan – član

 Jože Stanič – član

 Tatjana Rakić  - član

Tatjana Mihailović – član

 

Planom poslovanja zaI polugodište 2012.god. Društvo predviđa prihod od prodaje

u vrednosti od 1.625.000,00 EUR , rashode od 1.611.000,00 EUR I poslovnu dobit od 14.000,00 EUR

 

Primerak ove Izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, i čini dostupnim na web sajtu društva. 

 

 

 

 

                                                                                           ShiponS AD  Novi Sad                                                                                                  

                                                                                       Predsednik Upravnog odbora
                                                                                             Milan  Ovnič