Izjava o šestomesečnom planu poslovanja – “ShiponS” a.d. Novi Sad

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS, br.100/2006 i 116/2006), Uprava akcionarskog društva

 “ShiponS” a.d. iz Novog Sada, objavljuje sledeću

I Z J A V U
 O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE

1)     Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB:

Akcionarsko društvo “ShiponS” ;

Mesto: Novi Sad; Adresa: Sentandrejski put 165 ;

matični broj: 08134286; PIB: 100276995 ;

        2)    Web site i e-mail adresa:


www. shipons.co.rs; jovana.djusic@shipons.co.rs;


       3)  Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:

BD. 8626/2005 od 07.04.2005


      4)  Delatnost (šifra i opis):

4643 – Trgovina na veliko radio, tv i dr. aparatima


      5)  Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:


  Velibor Đorić – predsednik Upravnog odbora

Jože Angeli – član

Jože Stanič – član

Rakić Tatjana – član

Mihajlović Tatjana – član


       6)  Planom Poslovanja (naziv društva) za prvo polugodište 2011. godine predviđeno je (navesti npr. planiranu proizvodnju, obim usluga i sl. i sledstveno tome planiranu realizaciju odnosno prihode, dobit i sl.)

OPIS

PLAN

Ukupni prihodi

2.701.150.00 EUR

Ukupni rashodi

2.690.100.00 EUR

Dobit

11.050.00 EUR


Primerak ove Izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, i čini dostupnim na web sajtu društva.                                                                                                 

                                                                                  Predsednik Upravnog odbora
                                                                                                   Velibor Đorić s.r

U Novom Sadu, 15.04.2011.