Na osnovu člana 64. Zakona o tržistu hartija od vrednosti  I drugih finansijskih instrumenata /sl.glasnik RS br. 47/2006/ I članovima 6. I 7. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa /Sl. Glasnik RS br. 100/2006 I 116/2006/  SHIPONS AD Novi Sad, Sentandrejski put 165, matični broj 08134286, pib 100276995

                                    

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU- ODRŽANA I VANDREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA SHIPONS AD NOVI SAD

 

 

dana 21.12.2011.godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Novom Sadu, Sentandrejski put 165,

Izabrana je komisija za glasanje od tri člana, zapisničar i dva overivača zapisnika

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Na sednici su donete sledeće odluke:

 

1.      Odluke o izboru predsedavajućeg  Skupštinom akcionara

2.      Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti

3.      Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti

 

 

Izveštaj o bitnom događaju –održanoj I Vandrednoj  skupštini akcionara se može videti na sajtu Društva  http://www.shipons/.co.rs.

 

                                                                                       Predsedavajući Skupštine

                                                                                          Aleksandar Samuilović