Na osnovu člana 277., člana 281. Stav 4., člana 313 stav 1. Tačka 4. Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.125/04), člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava,  SHIPONS AD NOVI SAD

 

O B J A V LJ U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU – O SAZIVANJU  I VANDDREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

1. Saziva se I Vandredna  Skupština akcionara SHIPONS  AD Novi Sad,  koja će se održati dana 21.12. 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva u Novom Sadu, ulica Sentandrejski put 165.

2. Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se predlog

 

DNEVNOG REDA:

I

1.       Otvaranje Skupštine:

a)       Izbor Komisije za glasanje od tri (3) člana

b)      Zapisničara i dva (2) overivača zapisnika

2.       Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje

3.        Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara

4.       Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice  Skupštine akcionara

5.       Donošenje odluke o zaključenju posla raspolaganja  imovinom velike vrednosti 

 Izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti

Obzirom da Shipons AD Novi Sad ima nesporni dug prema Alfa plam AD Vranje, te da su iscrpljene sve mogućnosti rešavanja duga u skladu sa teškom ekonomskom i materijalnom situacijom Shipons Ad Novi Sad, upravni odbor je dana 25.11.2011.god. dao preporuku skupštini akcionara za zaključenje posla raspolaganja imovinom velike vrednosti odnosno zaključenje Ugovora o izmirenju duga putem prenosa prava svojine na nepokretnosti. Razlog zaključenja posla je ekonomske prirode i uslovljen je rešavanjem duga za preuzetu robu prema Alfa plam AD Vranje, što bi  omogućilo kontinuirano snadbevanje robom  iz proizvodnog asortimana  ALFA Plam AD Vranje a Shipons AD bi nastavilo sa redovnim poslovanjem .

Predlog odluke:

Odobrava se zaključenje posla raspolaganjem imovinom velike vrednosti i to   Ugovora o   izmirenju duga prenosom prava svojine na nepokretnosti  sa Alfa plam AD Vranje  koji je sastavni deo ove Odluke.

Ovlašćuju  se  predsednik upravnog odbora i generalni direktor da potpišu   Ugovor o izmirenju duga prenosom prava svojine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

6.Donošenje odluke o zaključenju posla raspolaganja  imovinom velike vrednosti:

Izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti

Obzirom da je neophodno zaključenje ugovora sa dobavljačima na  godišnjem nivou,  SHIPONS AD Novi Sad za 2011. godinu dao bankarsku garanciju za uredno izmirenje obaveza  dobavljaču Kronus Mn Rs doo Novi Sad  na iznos od 500.000,00 eura , garancija za 2012. god. je smanjena na iznos od 100.000,00 eura u skladu materijalnim i ekonomskim mogućnostima Shipons ad. Razlog davanja garancije je ekonomske prirode i uslovljen je nabavkom robe za dalju prodaju.

Predlog odluke:

Odobrava se zaključenje posla raspolaganje imovinom velike vrednosti i to zaključenjem Anexa Ugovora o izdavanju garancije br. GC 210/921 2012 god. sa NLB Bankom Beograd za uredno izmirenje obaveza u korist  Kronus MN RS doo Novi Sad  u visini od 100.000,00 eura.

Odobrava se ovlašćenje  generalnog direktora društva za potpis svih Ugovora, Anexa ugovora i sve prateće dokumentacije neophodne za realizaciju posla.

Odobrava se posao raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenja ugovora sa drugom poslovnom  bankom  u slučaju da NlB banka ne odobri zaključenje Anexa Ugovora.

Odobrava se  konstituisanje založnog prava- hipoteke na nekretnini upisanoj u LN 530 KO Novi Sad IV,poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost kp. 65/3 a radi obezbeđenja potraživanja poverioca NLB Banka AD Beograd , Mihajla Pupina 165V.

Odobrava se ovlašćenje  generalnog direktora društva za potpis svih Ugovora neophodnih za realizaciju posla , kao i sve prateće dokumentacije.

U slučaju da Banka ne odobri bankarske garancije pod ovim uslovima ovlašćuje se Upravni odbor Shipons AD Novi Sad da za ishodovanje bankarskih garancija u korist poslovnih partnera donese odluke  koje će kod banaka u datom momentu zadovoljiti kriterijume, a imajući u vidu  najbolje poslovne interese Društva.

Obaveštenje  o pravima nesaglasnih akcionara povodom posla raspolaganja imovinom

velike vrednosti.

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za predložene odluke o poslu raspolaganja

imovinom velike vrednosti- nesaglasni akcionari mogu ostvariti sva prava u skladu sa članom 444. i 445. Zakona o privrednim društvima.

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za predloženih odluka o poslu raspolaganja imovinom velike vrednosti- nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po tržišnoj vrednosti, u skladu sa članom 444. i 445. Zakona o privrednim društvima.

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da pre odlučivanja na sednici skupštine uputi društvu pisano obaveštenje  o nameri da koristi to pravo ako se na skupštini donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku  od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako se na sednici skupštine usvoji odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, akcionari koji  su blagovremeno podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija od društva i koji nisu glasali za  usvajanje odluke, dužni su da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena,odnosno poslovnog imena, prebivališta odnosno sedišta, broja i klase akcija čiji se otkup  zahteva i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke skupštine .

Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara društvo plaća akcije   u vrednosti za koju veruje da je  tržišna vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana od prijema zahteva. Isplata će se  vršiti saglasno zakonu, na način i u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra HOV i drugim zakonskim  i podzakonskim propisima.

Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku, nema pravo na otkup akcija.

Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom ili ako SHIPONS AD Novi Sad  propusti da  izvrši plaćanje naknade, ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u isplati.

IIObaveštenje o vandrednoj  sednici skupštine akcionara uputiti svakom akcionaru na kućnu adresu,  objaviti na oglasnoj tabli društva, na internet stranici i u dnevnom listu «Kurir» najkasnije 15 dana pre održavanja Skupštine.

Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan 25.11.2011.godine.

III Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji su na dan 25.11.2011. godine upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HoV a pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji raspolažu sa  najmanje 1000 akcija sa pravom glasa.

Punomoć za zastupanje dostavlja se najkasnije 5 dana pre održavanja sednice Skupštine.

IV Informacije i uvid u materijal iz utvrđenog dnevnog reda akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana u toku radnog vremena počev od 10.12.2011. godine u prostorijama direkcije Društva.

 

                                                                                                                                       Predsednik Upravnog odbora

                                                                                                                                                     Milan Ovnič