Redovna skupština akcionara "ShiponS" A.D. Novi Sad

Na osnovu člana 64. Zakona o tržistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata /sl.glasnik RS br. 47/2006/ i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa /Sl. Glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006/ SHIPONS AD Novi Sad, Sentandrejski put 165, matični broj 08134286, pib 100276995

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

dana 16.06.2011.godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Novom Sadu, Sentandrejski put 165,

Izabrana je komisija za glasanje od tri člana, zapisničar i dva overivača zapisnika

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Na sednici su donete sledeće odluke:

1.      Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara

2.      Odluka o  usvajanju finansijskih izveštaja za 2010. godinu

3.      Odluka o  usvajanju mišljenja Revizora  o  finansijskom izveštaju za 2010. godinu

4.      Odluka o usvajanju  izveštaja Upravnog odbora za 2010.god.

5.      Odluka o usvajanju konsolidovanih  finansijskih izveštaja za 2010. godinu

6.      Odluka o usvajanju mišljenja Revizora  o konsolidovanom  finansijskom izveštaju za 2010. godinu

7.      Odluka o izboru Revizora za 2011. god.

8.      Odluka o raspodeli dobiti  utvrđene finansijskim izveštajem za period I - XII 2010.god.

9.      Odluka o razrešenju postojećih  i o izboru novih članova Upravnog odbora

10.  Odluka o određivanju  naknada  predsedniku  i članovima Upravnog odbora

 

Izveštaj o bitnom događaju –održanoj Skupštini akcionara se može videti na sajtu Društva  www.shipons.co.rs.

 

                                                                                       Predsedavajući Skupštine

                                                                                          Aleksandar Samuilović