Vaš partner

    Home    |    Veleprodaja    |    Maloprodaja    |    O kompaniji    |    Kontakti    

Sazivanje skupštine akcionara "ShiponS" AD Novi Sad - 30.06.2012. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/06, 116/06 i 37/09), Akcionarsko Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i uslugeSHIPONSAD Novi Sad, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - Sazivanju Skupštine akcionara

i POZIV - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA

Na osnovu člana 47. Osnivačkog akta i člana 13. Statuta, Upravni odbor Akcionarskog Društva za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i uslugeSHIPONSAD Novi Sad, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), objavljuje

 

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

za 30.06.2012.godine, sa početkom u 11,00 časova, uz sledeći dnevni red

 

 

DNEVNI RED

 

1.      Izbor Predsednika i radnih tela Skupštine

2.      Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

3.      Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

4.      Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora

5.      Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu

6.      Donošenje odluke o usvajanju Akta o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima- Osnivačkog akta

7.         Donošenje odluke o usvajanju Statuta

8.          Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora

9.          Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

10.     Donošenje odluke o razrešenju Generalnog direktora

11.    Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

12.       Utvrđivanje Pravila za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

13.       Razno

 

Skupština će se održati u sedištu Društva u Novom Sadu, Sentandrejski put br. 165.

 

Dan akcionara je  19.06.2012.godine.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine, akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

 

Punomoćja za zastupanje u radu Skupštine treba dostaviti Pravnoj službi Društva najkasnije do   27.06.2012.god. u 14.00  časova, do kada treba i prijaviti učešće u radu Skupštine (tel. 021/6414099).

 

 

Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja gasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju u11.00 časova na dan održavanja Skupštine.

 

Poziv za sednicu Skupštine, kao i potpunija obaveštenja za akcionare u vezi sa učešćem u radu Skupštine, objavljuju se na internet stranici Društva www.shipons.co.rs

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od  08.00 do 14.00 časova.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Milan Ovnič               

Materijal uz dnevni red skupštine akcionara: