Vaš partner

    Home    |    Veleprodaja    |    Maloprodaja    |    O kompaniji    |    Kontakti     

   Arhiva


REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA "SHIPONS" AD ODRŽANA 30.06.2012. GODINE


IZVEŠTAJI O POSLOVANJU "SHIPONS" AD

Izveštaji iz 2011. godine

Izveštaji iz 2010. godine 

 

SHIPONS AD ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I  I USLUGE NOVI SAD,SENTANDREJSKI PUT 165                 

MB 08134286  , PIB 100276995

dana 29.05.2014. GOD.

 

 

Na osnovu člana  365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) Akcionarsko Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „SHIPONS“ AD Novi Sad, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – O SAZIVANJU  REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  I POZIV - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA

Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara SHIPONS  AD Novi Sad,  koja će se održati dana 30.06. 2014. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva u Novom Sadu, ulica Sentandrejski put 165.

 Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se predlog

DNEVNOG REDA:

I

1.      Otvaranje Skupštine:

a)      Izbor Komisije za glasanje od tri (3) člana

b)      Zapisničara i dva (2) overivača zapisnika

2.      Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje

3.      Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg sednicom Skupštine akcionara

4.      Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice  Skupštine akcionara

5.      Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju SHIPONS“ AD Novi Sad

6.      Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu

7.      Razmatranje i usvajanje mišljenja Revizora  o  finansijskom izveštaju za 2013. godinu

8.      Razmatranje i Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora  za 2013.god.

9.      Razmatranje i usvajanje konsolidovanih  finansijskih izveštaja za 2013. godinu

10.  Razmatranje i usvajanje mišljenja Revizora  o konsolidovanom  finansijskom izveštaju za 2013. godinu

11.  Donošenje odluke o raspodeli dobiti  i pokriću gubitka  utvrđenih finansijskim izveštajem za period I - XII 2013.god.

12.  Donošenje odluke o izboru Revizora za 2014. god.

13.  Tekuća pitanja

II „SHIPONS“ AD Novi Sad  ima ukupno 12.664 akcija sa pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda se donose običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa. 

III

Obaveštenje o redovnoj godišnjoj sednici skupštine akcionara uputiti svakom akcionaru na kućnu adresu, objaviti  na internet stranici društva  i na internet stranici regulisanog tržišta , odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva  najkasnije 30 dana pre održavanja Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine, kao i potpunija obaveštenja za akcionare u vezi sa učešćem u radu Skupštine, objavljuju se na internet stranici Društva www.shipons.co.rs

Dan akcionara je  20.06.2014.godine.

III Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji su na dan 20.06.2014. godine upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV a pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji raspolažu sa  najmanje 1000 akcija sa pravom glasa.

Punomoć za zastupanje dostavlja se  Društvu najkasnije 5 dana pre održavanja sednice Skupštine.

IVInformacije i uvid u materijal iz utvrđenog dnevnog reda akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana u toku radnog vremena u prostorijama direkcije Društva.

                                                                                         Predsednik Nadzornog  odbora

                                                                                                      Milan Ovnič

 

 

 

Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu

 

 

 

 

 

U  skladu sa Zakonom o privrednim društvima  Nadzorni  odbor je na sednici održanoj 27.05.2014.god. je za predstojeću Redovnu godišnju sednicu Skupštine alcionara "SHIPONS "AD Novi Sad usvojio sledeće:

PREDLOGE ODLUKA:

I

U skladu sa čl.333 Zakona o privrednim društvima(“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

                                                                ODLUKU

O IZBORU PREDSEDAVAJUĆEG REDOVNOM GODIŠNJOM SEDNICOM SKUPŠTINE AKCIONARA SHIPONS AD NOVI

Za predsedavajućeg sednicom  Skupštine akcionara SHIPONS AD NOVI SAD bira se Velibor Đorić iz Beograda.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Odluku dostaviti nadležnim službama na sprovođenje.

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima neophodno je doneti odluku o imenovanju predsednika Skupštine akcionara.

Na osnovu iznetog odlučeno je kao u dispozitivu.

III

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

ODLUKU O

USVAJANJU GODIŠNJEG  IZVEŠTAJA  ZA 2013.GOD.

Usvaja   se godišnji izveštaj za period I-XII 2013. godine .

Sastavni deo ove odluke su Izveštaji o finansijskom poslovanju za period I-XII 2012. godine.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Služba računovodstva SHIPONS AD  Novi Sad.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011)  Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

                                                              

ODLUKU O

USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  ZA 2013.GOD.

Usvajaju se finansijski izveštaji za period I-XII 2013. godine .

Sastavni deo ove odluke su Izveštaji o finansijskom poslovanju za period I-XII 2013. godine.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Služba računovodstva SHIPONS AD  Novi Sad.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

                                                             

ODLUKU O

USVAJANJU MIŠLJENJA REVIZORA O FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2013.GOD.

Usvaja se mišljenje revizora »Revizija plus pro« doo iz Beograda o finansijskim izveštajima SHIPONS AD  Novi Sad  za 2013.god. koje je sastavni deo ove odluke.

O mišljenu revizora i ovoj odluci obavestiti nadležne državne organe i institucije dostavljanjem istih.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti nadležnim službama na sprovođenje.

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izveštavanja ovlašćeni revizor »Revizija plus pro«doo iz Beograda  izvršila je reviziju kojom su obuhvaćeni finansijski izveštaji propisani Zakonom o računovodstvu i reviziji ( SL.glasnik RS br. 46/2006)  i na iste dala pozitivno mišljenje.

U skladu sa iznetim odlučeno je kao u dispozitivu.

VI

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

ODLUKU O

USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA

Usvaja se izveštaj Nadzornog obora kao u tekstu dat, bez primedbi.

Pismeni izveštaj NO je sastavni deo ove odluke.

VII

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

ODLUKU O

USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  ZA 2013.GOD.

Usvajaju se Konsolidovani  finansijski izveštaji za period I-XII 2013. godine, kao u tekstu dati bez primedbi.

Sastavni deo ove odluke su  Konsolidovani Izveštaji o finansijskom poslovanju za period I-XII 2013. godine.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Služba računovodstva SHIPONS AD  Novi Sad.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

                                                              

ODLUKU O

USVAJANJU MIŠLJENJA REVIZORA O KONSOLIDOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2013.GOD.

Usvaja se mišljenje revizora »Revizija plus pro« doo iz Beograda o Konsolidovanim finansijskim izveštajima SHIPONS AD  Novi Sad  za 2013.god. koje je sastavni deo ove odluke.

O mišljenu revizora i ovoj odluci obavestiti nadležne državne organe i institucije dostavljanjem istih.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti nadležnim službama na sprovođenje

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izveštavanja ovlašćeni revizor »Revizija plus pro«doo iz Beograda  izvršila je reviziju kojom su obuhvaćeni konsolidovani finansijski izveštaji propisani Zakonom o računovodstvu i reviziji ( SL.glasnik RS br. 46/2006)  i na iste dala pozitivno mišljenje.

U skladu sa iznetim odlučeno je kao u dispozitivu.

IX

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

                                                             

ODLUKU O

IZBORU REVIZORA ZA 2014.GOD.

Za revizora preduzeća SHIPONS AD  Novi Sad imenuje se   »REVIZIJA PLUS PRO« doo Društvo za računovodstvo i reviziju Beograd, sa zadatkom da izvrši reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2014. godinu.

Ovlašćuje se predsednik NO da sa revizorom iz tačke 1. ove odluke zaključi ugovor o vršenju usluga.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji neophodno da ovlaštena revizijska kuća izvrši reviziju finansijskih izveštaja društva i da svoj nalaz i mišljenje. Kako  »REVIZIJA PLUS PRO« doo Društvo za računovodstvo i reviziju Beograd, ispunjava zakonske uslove za vršenje revizije finansijskih izveštaja i ima dozvolu za rad izdatu  od strane Ministarstva za finansije to je doneta odluka kao u dispozitivu.

X

Na osnovu  člana 270. Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Shipons ad Novi Sad donosi sledeću:

ODLUKU

                                  RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Obzirom da je "SHIPONS" AD Novi Sad u poslovnoj 2013.godini poslovalo sa gubitkom, nema osnova za raspodelu dobiti.

 Odluku dostaviti nadležnim službama na dalje sprovođenje.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog Odbora                                                                                                                                              MILAN  OVNIČ

 

 

 

 

 

PUNOMOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponovo u  našoj ponudi:

LTH ZAMRZIVAČI

  • 150 litara
  • 200 litara
  • 300 litara
  • 400 litara
  • 500 litara

 

85 godina TRADICIJE

5 godina GARANCIJE